Deelnamereglement

Individuele deelnemers Molenhoeks Makkie

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. Waar gesproken wordt van Deelnemer geldt (m/v).
1.2.Evenement: de door het Molenhoeks-Makkie-bestuur te organiseren hardloopevenement Molenhoeks Makkie.
1.3.Organisatie: bestuursleden van Molenhoeks Makkie.

Artikel 2. Deelname
2.1. De Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan het reglement.
2.2. Inschrijving voor het Evenement is persoonsgebonden. Het startnummer is niet overdraagbaar tenzij dit gebeurt op een door de Organisatie aan te wijzen manier.
2.3.De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.4. De Organisatie heeft het recht een Deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen. De medische staf heeft het recht een Deelnemer (verdere) deelname aan de wedstrijd te ontzeggen.
2.5. Instructies van de Organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
2.6. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisatie ontheffing verleend is.
2.7. Het is niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel de wedstrijd te lopen. Het is ook niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee te nemen. Het is deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door een of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met toestemming van de Organisatie.
2.8. Deelname aan het Molenhoeks Makkie-evenement staat alleen open voor hardlopers. Het is niet toegestaan aan het evenement deel te nemen per rolstoel, wheeler etc.
2.9. Voor de Deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, gelden de annuleringvoorwaarden.
2.10. De Organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het Evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en eventuele extra bestellingen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid
3.1. Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Organisatie.
3.2. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Deelnemer verklaart dat hij thuis blijft in geval van aan corona gerelateerde verschijnselen zoals neusverkoudheid, droge hoest en koorts.
3.3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.
3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4. Uitslagen
4.1. De uitslagen van de wedstrijd in de verschillende categorieën worden bepaald door de netto tijd.
4.2. Voor de indeling in de diverse leeftijdscategorieën is de leeftijd op de wedstrijddag beslissend.

Artikel 5. Prijzenreglement
5.1. Per afstand (5 of 10 km) en geslacht zijn er prijzen voor de nummers 1, 2 en 3 van de toplopersstartgroep. Daarnaast zijn er zowel bij de heren als dames prijzen voor de eerste drie in de volgende leeftijdscategorieën: t/m 18, 19-39, 40-49, 50-59 en 60+.
5.2. Om een zo eerlijk mogelijke wedstrijd te realiseren, waarin de beste lopers écht tegen elkaar lopen, komen alleen lopers uit de toplopersstartgroep in aanmerking voor de prijzen per afstand en geslacht.
5.3. Heb je je niet voor de toplopersstartgroep ingeschreven en loop je tóch een snellere tijd, dan kom je alleen in aanmerking voor een prijs in je eigen leeftijdscategorie.
5.4. Prijswinnende toplopers (nummers 1, 2 en 3) kunnen niet ook nog eens een prijs in hun leeftijdscategorie winnen. Die prijzen schuiven door naar de volgenden in de totaaluitslag over alle startgroepen.
5.5. Ook voor de nummers 1, 2 en 3 van de Heumense Schans Challenge zijn er prijzen.
5.6 Er vindt ter plekke geen prijsuitreiking plaats. Prijswinnaars krijgen een brief thuisgestuurd met uitleg hoe zij hun prijs kunnen bemachtigen.

Artikel 6. Algemeen
6.1. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
6.2. De gegevens van de Deelnemer worden opgenomen in een bestand ten behoeve van de uitslagverwerking en voor informatievoorziening over Molenhoeks Makkie. De gegevens worden niet zonder toestemming vooraf gedeeld met andere partijen.
6.3. De Organisatie heeft een fotografiebedrijf de opdracht gegeven alle deelnemers tijdens het evenement te fotograferen. Iedereen kan in de week na het evenement persoonlijke foto’s  bekijken op de site van het evenement en zonder extra kosten downloaden. Indien een deelnemer, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd wordt, aanvaardt de organisatie en het fotografiebedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze.
6.4. Deelnemers gaan akkoord met vermelding in de uitslagenlijst en publicatie van de tijdens het evenement gemaakte foto’s en video’s.
6.5. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
6.6. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.

Scroll to top