Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van de organisatie Molenhoeks Makkie gevestigd te Molenhoek.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail: info@molenhoeksmakkie.nl.

Op deze pagina leest u met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Bij  inschrijving voor Molenhoeks Makkie vragen wij een aantal persoonsgegevens. Deze gegevens zijn nodig voor een aantal zaken.

Deelnemers:

  • Voornaam, achternaam, geslacht en geboortedatum zijn nodig voor het registreren, evenals voor het opmaken van een uitslag.
  • E-mailadres: naar het opgegeven mailadres worden mails gestuurd met het oog op een goed verloop van het evenement waarvoor ingeschreven is (bevestiging inschrijving, nieuwsberichten met betrekking tot het evenement).  Hierin kunnen ook boodschappen van gerelateerde sponsoren zijn opgenomen.
  • Bankrekeningnummer: dit is nodig voor het afschrijven van de inschrijfkosten. Bankrekeningnummer wordt bewaard tot een editie afgerond is.
  • Al dan niet lid zijn van atletiekvereniging: vereniging wordt vermeld in de uitslag
  • Te lopen/gelopen afstand: ten behoeve van de uitslagverwerking
  • Maat T-shirt (optioneel): vanwege bestelling voor juiste maat.
  • Telefoonnummer: om contact op te kunnen nemen met de deelnemer
  • Telefoonnummer bij nood: zodat wij thuisblijvers kunnen bereiken indien dat nodig is.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Molenhoeks Makkie uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de organisatie met u heeft, tenzij de organisatie wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt, cq. door derden worden verwerkt zijn o.a. de inschrijving, de tijdregistratie en uitslagenverwerking, de fotografie van individuele deelnemers, de productie van de enveloppen met adressen.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de organisatie te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de organisatie op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de organisatie deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de organisatie hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De organisatie treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Molenhoeks Makkie. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De organisatie raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De organisatie past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de organisatie raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de organisatie er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de organisatie wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijken: Arthur Hofstad of Peter-Jan Mol
E-mail: info@molenhoeksmakkie.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll to top