Deelnemersreglement Wandelmakkie

Individuele deelnemers Wandelmakkie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1. Definities

1.1.Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement. Waar gesproken wordt van Deelnemer geldt (m/v).
1.2.Evenement: de door de Organisatie te organiseren wandelevenement WandelMakkie.
1.3.Organisatie: bestuursleden van Molenhoeks Makkie.


Artikel 2. Deelname

2.1. De Deelnemer verklaart zich bekend met en onderwerpt zich aan het reglement.
2.2. Inschrijving voor het Evenement is persoonsgebonden.
2.3.De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
2.4. Instructies van de Organisatie moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dient men de aangegeven aanlooproute te volgen.
2.5. De Wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisatie ontheffing verleend is.
2.6.Voor de Deelnemer die zich heeft ingeschreven en van deelname afziet, gelden de annuleringvoorwaarden.
2.7. De Organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of het Evenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van afgelasting vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld en eventuele extra bestellingen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1.Iedereen neemt deel voor eigen risico. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadiging van persoonlijke eigendommen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel, behoudens ten gevolge van grove schuld van de Organisatie.
3.2. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid vereist en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Deelnemer verklaart dat hij thuis blijft in geval van aan corona gerelateerde verschijnselen zoals neusverkoudheid, droge hoest en koorts.
3.3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.
3.4. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4. Algemeen

4.1. Van een ieder wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.
4.2. De gegevens van de Deelnemer worden opgenomen in een bestand.
4.3. De Organisatie heeft een fotografiebedrijf en bedrijf dat video-opnames maakt de opdracht gegeven alle deelnemers tijdens het evenement te fotograferen en te filmen op het parcours. Iedereen kan in de week na het evenement persoonlijke foto’s en video’s bekijken op de site van het evenement en zonder extra kosten downloaden. Indien een deelnemer, om welke reden dan ook, niet of minder goed zichtbaar gefotografeerd of gefilmd wordt, aanvaardt de organisatie en het fotografiebedrijf geen aansprakelijkheid of claims in deze.
4.4. Deelnemers gaan akkoord met publicatie van de tijdens het evenement gemaakte foto’s en video’s.
4.5. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk, op foto, film, video, TV e.d. voor promotionele doeleinden van de organisatie ten behoeve van door haar georganiseerde evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen.
4.6. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Organisatie.

Scroll to top